فیس بوک
پست الکترونیک
 • تور آنتالیا با پرواز ترک

 • نام هتل درجه هتل خدمات
  نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
  NAZAR BEACH ایرانیان مهر ALL
  1895000 2250000 1590000
  MEDER RESORT ایرانیان مهر U.ALL
  2050000 2450000 1690000
  GRAND PARK LARA ایرانیان مهر ALL
  2290000 2890000 1790000
  DIMABIZ ایرانیان مهر U.ALL
  2350000 2850000 1790000
  CATAMARAN ایرانیان مهر U.ALL
  2350000 3090000 1890000
  FAME RESIDENS KEMER ایرانیان مهر U.ALL
  2390000 3150000 1895000
  WIND OF LARA ایرانیان مهر U.ALL
  2500000 2150000 1895000
  KERVANSARAY KUNDU ایرانیان مهر U.ALL
  2500000 2150000 1895000
  CRYSTAL WATER WORLD ایرانیان مهر U.ALL
  2620000 3300000 1890000
  KERVANSARAYE LARA ایرانیان مهر U.ALL
  2750000 3490000 2000000
  TOKAPI ایرانیان مهر U.ALL
  3000000 4000000 2200000
  FAME RESIDES LARA ایرانیان مهر U.ALL
  3000000 4050000 2250000
  KREMLIN ایرانیان مهر U.ALL
  3100000 4100000 2250000
  ORANGE COUNTY ایرانیان مهر U.ALL
  2850000 4490000 2250000
  LIBERTY ایرانیان مهر U.ALL
  3050000 4850000 2250000
  DELPHIN DIVA ایرانیان مهر U.ALL
  3190000 4190000 2390000
  DELPHIN PLACE MIRACEL ایرانیان مهر U.ALL
  3300000 4350000 2390000
  SHERWOOD BREEZRS ایرانیان مهر U.ALL
  3390000 4450000 2450000
  BARUT LARA ایرانیان مهر U.ALL
  3450000 4500000 2450000
  CONCORDE ایرانیان مهر U.ALL
  3550000 5150000 2590000
  DELPHIN IMPERIAL ایرانیان مهر U.ALL
  4000000 5360000 2750000
  RIXOS SUNGATE ایرانیان مهر U.ALL
  4300000 7100000 2890000
  ROYAL HOLIDAY ایرانیان مهر U.ALL
  4590000 6250000 3000000
  ROYALWINGS ایرانیان مهر U.ALL
  4590000 6250000 3000000
  ROYAL ADAM EVE ایرانیان مهر U.ALL
  4850000 6690000 3290000
  RIXOS PREMIUM ایرانیان مهر U.ALL
  5690000 9200000 3500000
  NAZAR BEACH
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  1895000
  نرخ اتاق 1 تخته
  2250000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1590000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  MEDER RESORT
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2050000
  نرخ اتاق 1 تخته
  2450000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1690000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  GRAND PARK LARA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2290000
  نرخ اتاق 1 تخته
  2890000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1790000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DIMABIZ
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2350000
  نرخ اتاق 1 تخته
  2850000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1790000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  CATAMARAN
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2350000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3090000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1890000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  FAME RESIDENS KEMER
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2390000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3150000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1895000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  WIND OF LARA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2500000
  نرخ اتاق 1 تخته
  2150000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1895000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  KERVANSARAY KUNDU
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2500000
  نرخ اتاق 1 تخته
  2150000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1895000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  CRYSTAL WATER WORLD
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2620000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3300000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1890000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  KERVANSARAYE LARA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2750000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3490000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2000000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  TOKAPI
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3000000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4000000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2200000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  FAME RESIDES LARA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3000000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4050000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2250000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  KREMLIN
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3100000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4100000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2250000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  ORANGE COUNTY
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  2850000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4490000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2250000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  LIBERTY
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3050000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4850000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2250000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DELPHIN DIVA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3190000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4190000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2390000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DELPHIN PLACE MIRACEL
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3300000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4350000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2390000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  SHERWOOD BREEZRS
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3390000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4450000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2450000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  BARUT LARA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3450000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4500000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2450000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  CONCORDE
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3550000
  نرخ اتاق 1 تخته
  5150000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2590000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DELPHIN IMPERIAL
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  4000000
  نرخ اتاق 1 تخته
  5360000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2750000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  RIXOS SUNGATE
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  4300000
  نرخ اتاق 1 تخته
  7100000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2890000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  ROYAL HOLIDAY
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  4590000
  نرخ اتاق 1 تخته
  6250000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  3000000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  ROYALWINGS
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  4590000
  نرخ اتاق 1 تخته
  6250000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  3000000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  ROYAL ADAM EVE
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  4850000
  نرخ اتاق 1 تخته
  6690000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  3290000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  RIXOS PREMIUM
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  U.ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  5690000
  نرخ اتاق 1 تخته
  9200000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  3500000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  موقعیت مکانی
  توضیحات

  نام تور برنامه ریزی شده

  تور آنتالیا با پرواز ترک ,

  نوع تور

  ورزش های آبی , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید ,

  مدت اقامت

  6 شب و 7 روز ,

  کلاس پرواز

  کلاس اقتصادی ,

  نوع بلیط

  بلیط رفت و برگشت ,

  مناسب برای

  خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,

  محل اقامت

  هتل ,

  حمل و نقل

  هواپیما ,

  خط هوایی

  Atlasglobal Airlines ,

  شروع قیمت ها از

  1895000تومان ,

  توضیحات تور

  خدمات : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی بوراجت و گرندون ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت 6 شب و 7 روز ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی , نوضیحات : نرخ کودک زیر 2 سال 190000 تومان نرخ کودک 2 تا 6 سال 1350000 تومان بدون کمیسیون می باشد . , برای کانفرم درخواست پرداخت حداقل 50 % الزامی می باشد و پرواز چارتر و هتل گارانتی و در صورت کنسل نمودن سوخت کامل می گردد . , کنترل اعتبار گذر نامه و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده است . ,

  پیشینه 15 ساله ایرانیان مهر به ما این اجازه را می دهد تا با تعداد زیادی از کارگزاران اصلی کشورهایی مثل : تور اندونزی (بالی) / تور مالدیو / تور استرالبا / حوزه شنگن (اسپانیا) / تور جزایر قناری / تور فرانسه / تور ایتالیا / تور هلند و ...
  ارتباط خوب و مستقیمی داشته باشیم و در تابستان گذشته با ترانسفر حدود 500 مسافر به مقاصد فوق و با رضایت بالای 90 درصدی توفیق خوبی را در این حیطه داشته ایم و برآن آمدیم بارگزاری تورهای گروهی : استرالیا / اسپانیا / تورهای دور اروپا و حوزه شنگن و جزایر شگفت انگیز بالی و مالدیو برای نوروز 95 سعی بر بالابردن تعداد مسافر و میزان رضایتمندی آنها بنماییم و نگاهی اجمالی به تورهای دیگر ما : تور استانبول / تور دبی / تور چین / تور تایلند / تور مالزی و ...

  آدرس ایرانیان مهر

  تهران - میرداماد - روبروی برج آرین - پلاک 203 - واحد 6

  تماس با ایرانیان مهر

  021-22220333

  فکس

  021-22220333

  ایمیل ایرانیان مهر