فیس بوک
پست الکترونیک
 • تور گوا

 • نام هتل درجه هتل خدمات
  نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته هزینه کودک با تخت هزینه کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
  NAGOA GRAND ایرانیان مهر B.B
  2515000 3275000 1995000 1695000
  NAGOA GRAND ایرانیان مهر ALL
  3015000 4285000 2235000 1695000
  SUN VILLAGE ایرانیان مهر B.B
  2625000 3325000 2045000 1695000
  SUN VILLAGE ایرانیان مهر ALL
  3255000 4295000 2355000 1695000
  SANDAL WOOD ایرانیان مهر B.B
  2815000 3895000 2135000 1695000
  DLX Premier Room
  SANDAL WOOD ایرانیان مهر ALL
  3345000 4565000 2395000 1695000
  DLX Premier Room
  CHANCES RESORT ایرانیان مهر B.B
  2845000 3655000 2145000 1695000
  CHANCES RESORT ایرانیان مهر ALL
  3285000 4595000 2395000 1695000
  FORTUNE REGINA ایرانیان مهر B.B
  2975000 4115000 2215000 1695000
  FORTUNE REGINA ایرانیان مهر ALL
  3375000 4895000 2415000 1695000
  COUNTRY INN ایرانیان مهر B.B
  3175000 4545000 2295000 1695000
  COUNTRY INN ایرانیان مهر ALL
  3825000 5895000 2635000 1695000
  O HOTEL ایرانیان مهر B.B
  3175000 4635000 2315000 1695000
  RESORT RIO ایرانیان مهر B.B
  3185000 4385000 2315000 1695000
  DLX Room
  RESORT RIO ایرانیان مهر ALL
  3745000 5265000 2585000 1695000
  DLX Room
  HARD ROCK ایرانیان مهر B.B
  3295000 4745000 2375000 1695000
  HERITAGE VILLAGE ایرانیان مهر ALL
  3575000 5315000 2515000 1695000
  CIDADE DE GOA ایرانیان مهر B.B
  3615000 5545000 2535000 1695000
  CIDADE DE GOA ایرانیان مهر ALL
  4565000 6475000 2995000 1695000
  RAMADA GOA ایرانیان مهر B.B
  3745000 5095000 2585000 1695000
  GRAND HYATT ایرانیان مهر B.B
  3995000 6145000 2725000 1695000
  NAGOA GRAND
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  2515000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3275000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  1995000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  NAGOA GRAND
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3015000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4285000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2235000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  SUN VILLAGE
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  2625000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3325000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2045000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  SUN VILLAGE
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3255000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4295000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2355000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  SANDAL WOOD
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  2815000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3895000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2135000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DLX Premier Room
  SANDAL WOOD
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3345000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4565000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2395000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DLX Premier Room
  CHANCES RESORT
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  2845000
  نرخ اتاق 1 تخته
  3655000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2145000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  CHANCES RESORT
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3285000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4595000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2395000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  FORTUNE REGINA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  2975000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4115000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2215000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  FORTUNE REGINA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3375000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4895000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2415000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  COUNTRY INN
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  3175000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4545000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2295000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  COUNTRY INN
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3825000
  نرخ اتاق 1 تخته
  5895000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2635000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  O HOTEL
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  3175000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4635000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2315000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  RESORT RIO
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  3185000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4385000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2315000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DLX Room
  RESORT RIO
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3745000
  نرخ اتاق 1 تخته
  5265000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2585000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  DLX Room
  HARD ROCK
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  3295000
  نرخ اتاق 1 تخته
  4745000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2375000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  HERITAGE VILLAGE
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  3575000
  نرخ اتاق 1 تخته
  5315000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2515000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  CIDADE DE GOA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  3615000
  نرخ اتاق 1 تخته
  5545000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2535000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  CIDADE DE GOA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  ALL

  نرخ اتاق 2 تخته
  4565000
  نرخ اتاق 1 تخته
  6475000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2995000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  RAMADA GOA
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  3745000
  نرخ اتاق 1 تخته
  5095000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2585000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات
  GRAND HYATT
  درجه هتل
  درجه هتل
  خدمات

  B.B

  نرخ اتاق 2 تخته
  3995000
  نرخ اتاق 1 تخته
  6145000
  نرخ کودک 6 تا 12 سال
  2725000
  نرخ کودک 2 تا 6 سال
  1695000
  موقعیت مکانی
  توضیحات

  نام تور برنامه ریزی شده

  تور گوا ,

  نوع تور

  ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید ,

  مدت اقامت

  7 شب ,

  خدمات

  صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , گشت شهری ,

  نوع بلیط

  بلیط رفت و برگشت ,

  محل اقامت

  هتل ,

  حمل و نقل

  هواپیما ,

  خط هوایی

  Iran Air ,

  شروع قیمت ها از

  3/290/000تومان ,

  توضیحات تور

  خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافری گرفتن ویزا راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی , برنامه سفر بليط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ، 7 شب اقامت با خدمات BB و ALL ، یک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی ، ویزای توریستی ، راهنمای محلی ، بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی , توضیحات تور 1- پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد . مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 5×5 جدید_ اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار- مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه . 3- نرخ کودک زیر 2 سال 550000 تومان می باشد 4-آژانس ایرانیان مهر هیچ گونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت. ,

  ایرانیان مهر
  ایرانیان مهر

  پیشینه 15 ساله ایرانیان مهر به ما این اجازه را می دهد تا با تعداد زیادی از کارگزاران اصلی کشورهایی مثل : تور اندونزی (بالی) / تور مالدیو / تور استرالبا / حوزه شنگن (اسپانیا) / تور جزایر قناری / تور فرانسه / تور ایتالیا / تور هلند و ...
  ارتباط خوب و مستقیمی داشته باشیم و در تابستان گذشته با ترانسفر حدود 500 مسافر به مقاصد فوق و با رضایت بالای 90 درصدی توفیق خوبی را در این حیطه داشته ایم و برآن آمدیم بارگزاری تورهای گروهی : استرالیا / اسپانیا / تورهای دور اروپا و حوزه شنگن و جزایر شگفت انگیز بالی و مالدیو برای نوروز 95 سعی بر بالابردن تعداد مسافر و میزان رضایتمندی آنها بنماییم و نگاهی اجمالی به تورهای دیگر ما : تور استانبول / تور دبی / تور چین / تور تایلند / تور مالزی و ...

  آدرس ایرانیان مهر

  تهران - میرداماد - روبروی برج آرین - پلاک 203 - واحد 6

  تماس با ایرانیان مهر

  021-22220333

  فکس

  021-22220333

  ایمیل ایرانیان مهر